Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi çerçevesinde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakanlık)’nın koordinatörlüğünde, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak hazırlanan ve Ülkemiz için bir ilk olma özelliğini taşıyan Kırsal Kalkınma Planı (Plan) (2010-2013), 05/08/2010 tarihli ve 2010/T-21 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla onaylanarak uygulamaya konulmuştur.

    Planın temel amacı; “kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak kendi yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması” olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Planda, kırsal kesim için önem taşıyan faaliyet konuları, faaliyetlerin uygulanması ve izlenmesine ilişkin esas ve usuller ile sorumlu kuruluşlar tespit edilmiştir.

* Ekonominin Geliştirilmesi ve İş İmkânlarının Artırılması,

* İnsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma Kapasitelerinin Geliştirilmesi,

* Fiziki Altyapı Hizmetleri Geliştirme ve Yaşam Kalitesinin Artırılması, 

* Kırsal Çevrenin Korunması ve geliştirilmesine ilişkin amaçlar kapsamında:

* Gerekçe, yöntem, amaç, kapsam ve diğer program ve projeler, 
* Mevcut durum analizi ,
* Stratejik amaç, öncelik, tedbir ve faaliyetler ,
* Kırsal kalkınma planının mali çerçevesi ,
* İzleme ve değerlendirme sürecinden oluşmaktadır .

2007-2013 mali döneminde ülkemize AB katılım öncesi mali araç (IPA) kırsal kalkınma bileşeni (IPARD) kapsamında sağlanacak fonlardan yararlanma amacına yönelik AB Kırsal Kalkınma Programı (IPARD Programı) ile ulusal ve diğer uluslararası kaynaklarla finanse edilecek kırsal kalkınma faaliyetlerine genel bir çerçeve oluşturacak olan “Kırsal Kalkınma Planı” hazırlıklarına esas teşkil eden temel referans belge özelliği taşımaktadır.

Yukarı Çık