Başbakanlıktan:
Konu : Kırsal Kalkınma Planının İzlenmesi.

                                                                                        GENELGE
                                                                                        2012/23

        Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi çerçevesinde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakanlık)’nm koordinatörlüğünde, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak hazırlanan ve Ülkemiz için bir ilk olma özelliğini taşıyan Kırsal Kalkınma Planı (Plan) (2010-2013), 05/08/2010 tarihli ve 2010/T-21 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla onaylanarak uygulamaya konulmuştur.

        Planın temel amacı; “kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak kendi yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması” olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Planda, kırsal kesim için önem taşıyan faaliyet konuları, faaliyetlerin uygulanması ve izlenmesine ilişkin esas ve usuller ile sorumlu kuruluşlar tespit edilmiştir.

        Kırsal kalkınmanın çok sektörlü bir yapıya sahip olması nedeniyle, Planın uygulama süreçlerinin; izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordine edilmesine ilişkin yapının kurumlar arası işbirliği temelinde tesis edilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir.

        Planda ifade edilen yapı; Plan İzleme Komitesi (Komite), İzleme Bilgi Sistemi (İBS), Kırsal Kesime Yönelik Uygulanmakta Olan Yıllık Kamu Faaliyetleri Listesi (Liste), Yıllık İzleme Raporu ve Dönem Sonu Değerlendirme Raporu olmak üzere beş temel bileşenden oluşmaktadır. Planın etkili bir şekilde uygulanması amacıyla, Planda belirlenen çerçeve ile uyumlu ve Plan dönemi sonuna kadar geçerli olacak Plan izleme yapısının; sonraki dönem Planları için geçerli olmasına veya değiştirilmesine Komite tarafından karar verilebilir. Planın izleme yapısının bileşenleri hakkında aşağıda belirtilen hükümlerin ilgili merkezi ve yerel kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi esastır.

1. Genel ve Yerel Koordinasyon

        Planın merkezi düzeyde izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçleriyle ilgili koordinatör ve sorumlu kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıdır. Planın yerel düzeydeki ana koordinasyonundan; il düzeyinde valilikler, ilçe düzeyinde ise kaymakamlıklar sorumludur. Yerel düzeyde koordinatör kurumlarm ihtiyaç duyması halinde; İl Özel İdareleri ve Kalkınma Ajansları tarafından gerekli destek sağlanır.

        Bakanlığa, Plan uygulama süreçlerinin gerektirdiği hallerde; İçişleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından gerekli teknik destek sağlanır. Bu üç Bakanlık; Komite onayına tabi olmaksızın, İBS’nin etkili şekilde çalıştırılması için gerekli tedbirleri müştereken alır. Bunun için gerekli inisiyatifleri Bakanlık harekete geçirir. Bakanlık, koordinatörlük görevini yerine getirmek üzere birim kurma, internet sitesi oluşturma, tam zamanlı personel temini ve proje hazırlama gibi hususlarda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde, Komite üyesi kurumlar (Ek-1) Bakanlığa gerekli bilgi, yardım ve desteği sağlar. 

2. Plan İzleme Komitesi

        Komite, Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürü başkanlığında; Ek-l’de belirtilen asil üye kuruluşların asgari daire başkanı düzeyindeki temsilcileri ile gözlemci kuruluşların (üniversiteler, meslek örgütleri, üretici örgütleri, sivil toplum kuruluşları) yetkili temsilcilerinden oluşur. Komite, Planda belirtilen izleme raporlarını ve Listeyi görüşerek kırsal kalkınma uygulamaları hakkında kamu sektörü ve diğer sektörler için tavsiye kararları alan, bu alandaki işbirliği ve koordinasyon süreçlerini geliştirme amacı taşıyan organdır. Komite, Kalkınma Bakanlığı uhdesinde bulunan Bölgesel Gelişme Komitesi (BGK) ile işbirliği halinde çalışır. Komiteler arası gerekli koordinasyon, her iki Komitenin sekretarya birimleri arasında tesis edilir.
        Gözlemci kuruluşlar; Komite’nin ilk resmi toplantısında, Bakanlığın teklifi üzerine Komite tarafından belirlenir. Merkezi kurumlar tarafından, Komiteye muhatap olacak yalnızca bir daire başkanlığı bildirilir. Komitede yer alan İl Özel İdareleri ve Kalkınma Ajansları üyelikleri; ilgili coğrafi bölgede her yıl iller arasında alfabetik sırayla değişmek üzere, bir yıllık süre ile genel sekreter düzeyinde temsil edilir. Asil ve gözlemci kuruluşlar yedek temsilci bildirmekle de yükümlüdür. Komite, toplantılarına gerekli gördüğü hallerde ilave asil ve gözlemci üye davet edebilir. Komitenin sekretarya görevi, Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
        Komite, Planda ifade edilen görevlere ilave olarak; yıllık izleme raporu, Liste ve dönem sonu değerlendirme raporunu onaylamakla görevlidir. Komite, sonraki dönemin Kırsal Kalkınma Planının nasıl hazırlanacağına ilişkin taslak rehberin oluşturulması ve kurum görüşlerine sunulmasına karar verir.
        Sonraki dönem Planlarının; hazırlanma, onay ve uygulama süreçlerinin koordine edilmesi görevi Komite tarafından yürütülür. Komite; gerekli aşamalardan geçerek yürürlüğe konulan Planların etkili bir şekilde uygulanması amacıyla; koordinasyon, izleme ve değerlendirme yapısının kurumlar arası işbirliği temelinde tesis edilmesi ve yönetilmesi görevini yerine getirir. Bu şekilde oluşturulan kurumsal yapının gerektiğinde; yeniden düzenlenmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesi konusunda Komite yetkilidir. Bu çerçevede Komite tarafından alman kararların ilgili merkezi ve yerel kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi esastır.
        Komitenin çalışma usul ve esasları, yıllık toplantı sayısı ile toplantı zamanları Komite tarafından belirlenir. Komitenin aldığı kararların; ilgili kurumlarca uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Komite tarafından ihtiyaç duyulması halinde danışma grupları ile geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturulabilir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, üretici örgütleri ve özel sektör temsilcileri Komite toplantılarına davet edilebilir ve çalışma gruplarında yer alabilir.

3. İzleme Bilgi Sistemi (İBS)
        Bakanlık, Plandaki faaliyetlerin izleme göstergelerine ilişkin verilerin; depolanması, işlenmesi ve raporlanması amacıyla gerekli İzleme Bilgi Sisteminin kurulması, işletilmesi ve verilerin amaca uygun şekilde kullanılması ve saklanması ile yükümlüdür. Bakanlık, bunun için gerektiğinde yeni bir İBS’nin kurulmasına ya da mevcut İl Koordinasyon ve İzleme Sisteminin (İKİS) kullanılmasına Komite’nin de görüşünü alarak karar verir. 
İzleme göstergelerine ilişkin yıllık veriler; Komite tarafından belirlenerek ilgili kurumlara bildirilecek formlara uygun olarak; ilgili kuruluşlar tarafından il bazında hazırlanarak takip eden yılın ocak ayı içerisinde Bakanlığa elektronik ortamda gönderilir.
        Veri gönderen kurumun Komitedeki temsilcisi; Bakanlığa gönderilecek verilerin zamanında ve eksiksiz bir şekilde temin edilmesinde gerekli koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür. Verilerin oluşturulmasında il düzeyinde valilikler, ilçe düzeyinde ise kaymakamlıklar, sorumlu kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duyulacak desteği sağlarlar. Planın yerel düzeydeki genel koordinasyonundan Valiliklerin sorumluluğunda İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü görevlidir.
         Komite de yapılan değerlendirmelerin, izleme ve değerlendirme raporlarının ve diğer ilgili hususların kamuoyunun erişimine sunulması; Bakanlıkça hazırlanan internet sitesi üzerinden sağlanır.

4. Yıllık İzleme Raporu
        Yıllık izleme raporu; Planın temel göstergeler setinde yer alan her bir izleme göstergesi için, il ve ülke düzeyindeki icmal çıktıları elde edilerek Komite sekretaryası tarafından oluşturulur. Rapor bilgileri, Komite toplantısında görüşüldükten sonra, Bakanlık tarafından kamuoyunun erişimine sunulur.

5. Kırsal Kesime Yönelik Uygulanmakta Olan Yıllık Kamu Faaliyetleri Listesi
        Kırsal kesime ya da doğrudan kırsal kalkınmaya yönelik olarak önceki yıl içinde uygulaması tamamlanan /devam eden/ uygulanmaya başlanan proje ve program benzeri çalışmaların listesi; Komitenin belirleyerek ilgili kurumlara bildireceği formlara uygun olarak, uygulayıcı kuruluş tarafından hazırlanır. Takip eden yılın ocak ayı içerisinde, elektronik ortamda Bakanlığa gönderilen Liste, Komite toplantısında görüşüldükten sonra Bakanlık tarafından kamuoyunun erişimine sunulur.

6. Dönem Sonu Değerlendirme Raporu
        Plan dönemini kapsayacak olan dönem sonu değerlendirme raporu; geçmiş yıllara ait yıllık izleme raporları ile yıllık kamu faaliyetleri listelerinin esas alınması suretiyle; Plan döneminin sona erdiği yılı izleyen yılın şubat ayı içerisinde Bakanlık tarafından hazırlanır ve Komitede görüşüldükten sonra kamuoyunun erişimine sunulur. Sonuç olarak, Planın uygulama süreçlerinin; izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordine edilmesine ilişkin çalışmaların yukarıda ana hatları belirtilen kurumsal yapı ve görev dağılımı çerçevesinde yürütülmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.
 
                                                           Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                    Başbakan 


Ek -1: Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesi Asil Üye Kuruluşları
1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 2. Kalkınma Bakanlığı
3. İçişleri Bakanlığı
4. Maliye Bakanlığı
5. Milli Eğitim Bakanlığı
6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
7. Sağlık Bakanlığı
8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
9. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
10. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
11. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
12. Kültür ve Turizm Bakanlığı
13. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
14. Hazine Müsteşarlığı
15. Türkiye İstatistik Kurumu
16. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
17. Türk Standartları Enstitüsü
18. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
19. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
20. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
21. Türk Patent Enstitüsü
22. KOSGEB
23. GAP Bölge Kalkınma İdaresi
24. DAP Bölge Kalkınma İdaresi
25. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi
26. KOP Bölge Kalkınma İdaresi
27. Her coğrafi bölgeden 1 İl Özel İdaresi olmak üzere İl Özel İdaresi
28. Her coğrafî bölgeden 1 Kalkınma Ajansı olmak üzere Kalkınma Ajansı
Yukarı Çık