KIRSAL KALKINMA PLANI İZLEME KOMİTESİ 2. RESMİ TOPLANTISI YAPILDI
KIRSAL KALKINMA PLANI İZLEME KOMİTESİ 2. RESMİ TOPLANTISI YAPILDI

 Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından 23 Ocak 2014 tarihinde Ankara’da  Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesi 2. Resmi toplantısı; Bakanlığımız koordinasyonunda, 16 bakanlık, 14 kurum temsilcisi, 7 il özel idaresi ve 7 kalkınma ajansı  ve üniversiteler ile işbirliği yapılarak, daire başkanı düzeyindeki temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

                    Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Faruk FIRATOĞLU toplantının açılış konuşmasında  “Kırsal Kalkınma Stratejisi ve Kırsal Kalkınma Planı  ile, Kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının bulunduğu yörede iyileştirilmesi amacıyla oluşturulan koordinasyon, izleme ve değerlendirme yapısı; Kırsal Kalkınma Planında yer alan faaliyetlerin uygulamada dikkate alınması ve ilgili kuruluşlarla birlikte gerekli yönlendirmelerin zamanında yapılması, elde edilecek ilerlemeler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi suretiyle şeffaflığın arttırılması sağlanacaktır” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir.
Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Faruk FIRATOĞLU başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmüştür.

1-Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020) Taslak 2 çalışması ile ilgili nihai kararın verilmesi
2-Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013) İzleme Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında güncellenmiş olan temel kırsal göstergeler setinin;  Metaveri çalışmalarının tamamlanıp İl Koordinasyon İzleme Sistemine (İKİS) uyarlanması ile ilgili bilgilendirme çalışması,
3-10.Dönem Kırsal Kalkınma Eylem Planı çalışma takviminin hazırlanması,
4- Görüş ve Öneriler.

Toplantının kapanışında Sayın Faruk FIRATOĞLU “Koordinasyonu yürüten bakanlığımız personeli başta olmak üzere, emegi geçen tüm kurum temsilcilerine  teşekkür eder Kırsal Kalkınma Planı çalışmalarının ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.”  şeklinde dileklerini ifade ederek toplantıyı sona erdirmişlerdir.


KIRSAL KALKINMA PLANI (KKP) İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI
1. Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komite toplantısı, Genel Müdürümüz Dr. Gürsel KÜSEK’in Başkanlığında, Genel Müdür Yardımcımız Mehmet ŞAHİN, Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cennet OĞUZ ve Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesi  üyelerinin  katılımı ile 30.04.2013  tarihinde, saat 14:00’ de  yapılmıştır.

Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013), Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Ulusal Kırsal Kalkınma (UKKS) Stratejisi çerçevesinde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak hazırlanmış ve ülkemiz için bir ilk olma özelliği taşımaktadır.

Planın temel amacı; “kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak kendi yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması” olarak belirlenmiş, bu amaç doğrultusunda planda, kırsal kesim için önem taşıyan faaliyet konuları, faaliyetlerin uygulanması ve izlenmesine ilişkin esas ve usuller ile sorumlu kuruluşlar tespit edilmiştir. Planın yapısı; Plan İzleme Komitesi (Komite), İzleme Bilgi Sistemi (İBS), Kırsal Kesime Yönelik Uygulanmakta Olan Yıllık Kamu Faaliyetleri Listesi (Liste), Yıllık İzleme Raporu ve Dönem Sonu Değerlendirme Raporu olmak üzere beş temel bileşenden oluşmaktadır.

Bakanlığımız ,Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda; uygulama, izleme ve değerlendirme işlemlerini yürütmek üzere 05.04.2013 tarihinde Kırsal Kalkınma Planlama ve İzleme Birimi  oluşturulmuş; Bakanlığımız koordinasyonunda  hazirlanan Kırsal Kalkınma Planının İzlenmesi konulu Başbakanlık Genelgesi  15.12.2012 tarih ve  2012/23 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Kırsal Kalkınma Planı web sitesi hazırlanarak hizmete sunulmuştur. http://kkp.tarim.gov.tr

Kırsal kalkınmanın çok sektörlü bir yapıya sahip olması nedeniyle, Planın uygulama süreçlerinin; izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordine edilmesine ilişkin yapının kurumlar arası işbirliği temelinde tesis edilmesi ve yönetilmesi gereği önem arz etmektedir. İzleme Komitesi aracılığıyla uygulama aşamasında da sürdürülmesi durumunda, ülkemizde uzun yıllardır parçalı bir şekilde yürütülen, etkileri ölçülemeyen ve sürdürülebilirliği zayıf uygulamalar yerine daha eşgüdümlü, maliyet etkin ve yönetilebilir kırsal kalkınma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Kırsal Kalkınma Planı izleme komitesi üyeleri en az daire başkanı düzeyinde 13 Bakanlık, 13 Kurum, 7 İl Özel İdaresi,7 Kalkınma Ajansı temsilcilerinden oluşmaktadır.
Toplantı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlamış; açılış konuşması Genel Müdürümüz Dr.Gürsel KÜSEK tarafından yapılmıştır. Toplantıda 9.Kırsal Kalkınma Planı 2010-2013) ile ilgili İzleme Bilgi Sitemi (İBS) ve 10.Ulusal Kırsal  Kalkınma Strateji Belgesi ve 10. Kırsal Kalkınma  Planı hazırlıkları için yol haritası nasıl olmalı konuları görüşülerek; 9. KKP’nin İl Koordinasyon ve İzleme Sitemi (İKİS)  ile izlenmesine, 10. Kalkınma Planı doğrultusunda strateji belgesi ve planın güncellenmesine karar verilmiştir. Bir sonraki toplantı tarihi 23 Ocak 2014 Perşembe günü olarak belirlenmiştir.

Yukarı Çık